ຄູ່ມືທີ 1: ການກ້າແກ່ນຊາ Guideline no. 1: Tea seedling

ຄູ່ມືການກ້າແກ່ນຊາແມ່ນໄດ້ຈາກການສັງລວມຂໍ້ມູນ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການກ້າແກ່ນຊາຂອງ ກຸ່ມຜະລິດຊາ ບ້ານຍອດປ່ຽງ, ເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: