ວັນຍອດຊາລາວ International tea day.

ວັນຊາສາກົນກຳລັງຈະມາຮອດ.

ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາສາກົນ ເຊິ່ງເປັນງານປະຫວັດສາດຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວ, ໂດຍປະກອບມີການວາງສະແດງຊາ, ການຊິມຊາ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຊາລາວໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ມ່ວນຊື່ນໄປນຳກັນ. ເປັນເວລາ 2 ວັນໃນວັນທີ 4 – 5 ມິຖຸນາ 2022. ມາເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຊາລາວນຳກັນ!

International tea day is coming.

To celebrate an International Tea Day, a first historic event in Laos, with tea exhibition, cupping session and panel discussions about Lao Tea for everyone to enjoy. It’s two-day event on 4th and 5th of June 2022. Join us and let’s celebrate Lao Tea!

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

3 thoughts on “ວັນຍອດຊາລາວ International tea day.”

      1. Thank you for this information.I won’t be able to be there in person.Do you have a website to give to me ? I would like to order tea from Lao online. Please provide the price, different types of tea, etc. Thank you.C. Peters

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: