Guideline No. 4_Tea processing

ຄູ່ມືທີ 4: ການປຸງແຕ່ງຊາ

ຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງຊາສະບັບນີ້ປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ຄື: ການປຸງແຕ່ງຊາແດງ, ການປຸງແຕ່ງເໝົາຊາ (ຊາແຫ້ງ) ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ (ຊາຂົ້ວແຫ້ງ). ວິທີການທັງໝົດນີ້ແມ່ນມາຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງຊາຂອງຊາວສວນຊາ ບ້ານຍອດປຽງ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມວິດີໂອ ການປຸງແຕ່ງຊາ ປະເພດຕ່າງໆຕາມວິດີໂອດ້ານລຸ່ມນີ້:

ການປຸງແຕ່ງຊາແດງ
ການປຸງແຕ່ງຊາຕາກແຫ້ງ (ເໝົາຊາ)
ການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ (ຊາຂົ້ວແຫ້ງ)

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: