Tea knowledge sharing

Guideline No. 4_Tea processing

ຄູ່ມືທີ 4: ການປຸງແຕ່ງຊາ

ຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງຊາສະບັບນີ້ປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ຄື: ການປຸງແຕ່ງຊາແດງ, ການປຸງແຕ່ງເໝົາຊາ (ຊາແຫ້ງ) ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ (ຊາຂົ້ວແຫ້ງ). ວິທີການທັງໝົດນີ້ແມ່ນມາຈາກປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປຸງແຕ່ງຊາຂອງຊາວສວນຊາ ບ້ານຍອດປຽງ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມວິດີໂອ ການປຸງແຕ່ງຊາ ປະເພດຕ່າງໆຕາມວິດີໂອດ້ານລຸ່ມນີ້:

ການປຸງແຕ່ງຊາແດງ
ການປຸງແຕ່ງຊາຕາກແຫ້ງ (ເໝົາຊາ)
ການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ (ຊາຂົ້ວແຫ້ງ)

Guideline No. 3_ Tea planting guideline

ຄູ່ມືທີ 3: ການປູກເບ້ຍຊາ

ຄູ່ມືການປູກເບ້ຍຊາໄດ້ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນປະສົບການຈາກຊາວສວນຊາ ບ້ານປຽງ ແລະ ບ້ານໂພນ ທີ່ມີປະສົບການມາຫຼາຍສິບປີ, ເຊິ່ງໃນຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມເອົາຂັ້ນຕອນວິທີການໃນການກະກຽມພື້ນທີ່, ກຽມເບ້ຍຊາ, ການເອົາເບ້ຍຊາລົງປູກ ຈົນໄປເຖິງການຕິດຕາມບົວລະບັດຮັກສາ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມວິດີໂອ ການປູກເບ້ຍຊາຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້:

ຈາກອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຫັນມາປູກຊາຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບ 78 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກ: ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ 28/9/2020

ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ ອາຍຸ 54 ປີ, ປະຊາຊົນ ບ້ານສະແມດໃຫຍ່, ເມືອງໄຊສະຖານ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຫັນອາຊີບຈາກການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າເລື່ອນລອຍ ມາປູກຊາເປັນອາຊີບຫຼັກ. ປັດຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ສວນຊາທັງໝົດ 6 ເຮັກຕາ ຈາກການອາໃສແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວທຳການຜະລິດປີໜຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊາໄດ້ 78 ລ້ານກີບ

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້

Three new manuals from COPE project

3 ປຶ້ມຄູ່ມືໃໝ່ຈາກ ໂຄງການ COPE

ປຶ້ມຄູ່ມືການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງດິນ, ເຕັກນິກການປູກຕົ້ນຊາ ແລະ ເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຊາ

ບັນດາຄູ່ມື ເລົ່ານີ້ແມ່ນອີງຕາມການສຶກສາທົດລອງ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ (COPE) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍານະຄອນພູເອີ ສປ ຈີນ.

ຈຸດປະສົງຂອງບັນດາຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຊາວກະສິກອນພັດທະນາທັກສະການປູກຊາໃນພື້ນທີ່ ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.

Manuals detailing techniques for soil fertility improvement, tea tree planting techniques and tea leaf processing

These techniques are based on demonstration, exchange learning and real practice in Phongsaly province. They were developed in collaboration with the Provincial Agriculture and Forest Office in Phongsaly, Phongsaly Vocational School, Community Organization Participation and Empowerment project (COPE) and the District Agriculture Office, Pu Er, China.

The objectives of these manuals are to support farmers in development of local tea cultivation a better practice, and to therefore earn additional income from tea farming.

ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ
ຄູ່ມືແນະນຳ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງດິນໂດຍນຳໃຊ້ຖົ່ວສະໄຕໂລ
ຄູ່ມືແນະນຳຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາສວນຊາ

Guideline No. 2_Tea pruning and managing tea garden guideline

ຄູ່ມືທີ2: ການຕັດແຕ່ງ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຊາປູກ ແລະ ຕົ້ນຊາແນວພັນຊາປ່າ

ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານ ປະສົບການຂອງຊາວສວນຊາ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຄູ່ມືດັງກ່າວແມ່ນ ເຈາະຈົງເຖິງເຕັກນິກການ ບົວລະບັດຮັກສາສວນຊາ ແລະ ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນຊາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາມີຄຸນະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດຊາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ຄູ່ມືການຕັດແຕ່ງ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຊາປູກ ແລະ ຕົ້ນຊາແນວພັນຊາປ່າ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ລິ້ງວິດີໂອດ້ານລຸ່ມນີ້:
https://www.youtube.com/watch?v=WlFyQ-IWKxY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3k_12gcDX2HdxhLOu1k-63Nd591KvenFOB2tWbZA52J1-uGYYK5K3dA6o

Tea processing manual from tea farmer groups in Phongsaly province

ຄູ່ມືດ້ານການປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນຊາ ຈາກກຸ່ມຊາວສວນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຄູ່ມືດ້ານການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ, ຊາບັ້ງຈາກປະສົບການ ແລະ ກຳມະວິທີແບບພື້ນເມືອງຂອງຊາວສວນບ້ານ ບໍ່ກົ້ງ ແລະ ບ້ານ ກໍແມນ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ກົງລໍ້ກິ່ນຊາ Tea Aroma Wheel

ກົງລໍ້ກິ່ນຊາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກິ່ນຊາ, ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການທົດລອງຫາຈຸດເດັ່ນຂອງຊາ ແລະ ວິທີນຳໃຊ້ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຂອງພື້ນຖານກິ່ນຊາທົ່ວໄປ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອນອອກໄປດ້ານນອກຂອງວົງມົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງກິ່ນຊາ

ຄູ່ມືທີ 1: ການກ້າແກ່ນຊາ Guideline no. 1: Tea seedling

ຄູ່ມືການກ້າແກ່ນຊາແມ່ນໄດ້ຈາກການສັງລວມຂໍ້ມູນ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການກ້າແກ່ນຊາຂອງ ກຸ່ມຜະລິດຊາ ບ້ານຍອດປ່ຽງ, ເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ