Contact

If you would like to share some information or support to Lao Tea Appreciation Network we are appreciate

ເວັບໄຊທ໌ ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍທີມງານ ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກຳຮອບດ້ານ ຂອງ ອົງການເຮວວີຕັດລາວ ເຊິ່ງມີຈຸດສົງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາຂະແໜງ ການຊາລາວ ຜ່ານ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຊາລາວ ເຊິ່ງປຽບເໝືອນ ພື້ນທີ່ການຮຽນຮູ້ອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງ ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະແໜງການນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນການສ້າງໂອກາດ ໃນການເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນຜູ້ສະໜັບໜູນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສະໜອງຂ່າວສານ ແລະ ງານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຜ່ານຊ່ອງຂ່າວສານ ຂອງເວັບໄຊທ໌.

The website of Laotea.org is developed by the team of the Lao Upland Rural Advisory Service project (LURAS) of HELVETAS Laos. It aims contributing to Lao Tea sector development through Knowledge and information sharing about Lao tea which can be as a learning and sharing channel for whom involving in this sector. Additionally, it provides opportunities for linkage between smallholder producers, entrepreneurs and relevant stakeholders nationally and internationally by following updated news and events on news channel of the website.

Send Us a Message

%d bloggers like this: