Tea knowledge sharing

ກົງລໍ້ກິ່ນຊາ Tea Aroma Wheel

ກົງລໍ້ກິ່ນຊາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກິ່ນຊາ, ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການທົດລອງຫາຈຸດເດັ່ນຂອງຊາ ແລະ ວິທີນຳໃຊ້ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຂອງພື້ນຖານກິ່ນຊາທົ່ວໄປ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອນອອກໄປດ້ານນອກຂອງວົງມົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງກິ່ນຊາ

ຄູ່ມືທີ 1: ການກ້າແກ່ນຊາ Guideline no. 1: Tea seedling

ຄູ່ມືການກ້າແກ່ນຊາແມ່ນໄດ້ຈາກການສັງລວມຂໍ້ມູນ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການກ້າແກ່ນຊາຂອງ ກຸ່ມຜະລິດຊາ ບ້ານຍອດປ່ຽງ, ເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ