ກົງລໍ້ກິ່ນຊາ Tea Aroma Wheel

ກົງລໍ້ກິ່ນຊາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກິ່ນຊາ, ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການທົດລອງຫາຈຸດເດັ່ນຂອງຊາ ແລະ ວິທີນຳໃຊ້ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຂອງພື້ນຖານກິ່ນຊາທົ່ວໄປ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອນອອກໄປດ້ານນອກຂອງວົງມົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງກິ່ນຊາ