ກົງລໍ້ກິ່ນຊາ Tea Aroma Wheel

ກົງລໍ້ກິ່ນຊາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກິ່ນຊາ, ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການທົດລອງຫາຈຸດເດັ່ນຂອງຊາ ແລະ ວິທີນຳໃຊ້ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຂອງພື້ນຖານກິ່ນຊາທົ່ວໄປ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອນອອກໄປດ້ານນອກຂອງວົງມົນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງກິ່ນຊາ

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: