Tea processing manual from tea farmer groups in Phongsaly province

ຄູ່ມືດ້ານການປຸງແຕ່ງ ຜະລິດຕະພັນຊາ ຈາກກຸ່ມຊາວສວນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຄູ່ມືດ້ານການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ, ຊາບັ້ງຈາກປະສົບການ ແລະ ກຳມະວິທີແບບພື້ນເມືອງຂອງຊາວສວນບ້ານ ບໍ່ກົ້ງ ແລະ ບ້ານ ກໍແມນ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: