Guideline No. 2_Tea pruning and managing tea garden guideline

ຄູ່ມືທີ2: ການຕັດແຕ່ງ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຊາປູກ ແລະ ຕົ້ນຊາແນວພັນຊາປ່າ

ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຈາກ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານ ປະສົບການຂອງຊາວສວນຊາ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງຄູ່ມືດັງກ່າວແມ່ນ ເຈາະຈົງເຖິງເຕັກນິກການ ບົວລະບັດຮັກສາສວນຊາ ແລະ ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນຊາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຊາມີຄຸນະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດຊາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ຄູ່ມືການຕັດແຕ່ງ ບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຊາປູກ ແລະ ຕົ້ນຊາແນວພັນຊາປ່າ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ທີ່ລິ້ງວິດີໂອດ້ານລຸ່ມນີ້:
https://www.youtube.com/watch?v=WlFyQ-IWKxY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3k_12gcDX2HdxhLOu1k-63Nd591KvenFOB2tWbZA52J1-uGYYK5K3dA6o

Author: laotea

Lao Tea Appreciation network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: